ممنون از اینکه هر زمان نیاز بوده پشتیبانی کردین، پشتیبانی به موقع یکی از اولویت ها برای من محسوب می شد که با وجود تیم متعهد شما خیام راحته